bclose

معرفی واحد تولیدی و خدماتی شما

معرفی واحد تولیدی و خدماتی شما

معرفی واحد تولیدی و خدماتی شما

نرخ درج آگهی به صورت گزارش داستانی :

ردیف اول : ماهیانه پانصد هزار تومان
ردیف دوم : ماهیانه چهارصد هزار تومان
ردیف سوم به بعد : ماهیانه سیصد هزار تومان

متقاضیان جهت درج آگهی های خود در نشریه می توانند از طریق آدرس الکترونیک Behnoud.mag@gmail.com درخواست خود را برای ما ارسال نمایند.

بدون دیدگاه

پاسخ دادن